Cấu hình Host Header cho Web Application với PowerShell

Cấu hình Host Header cho Web Application với PowerShell

PowerShell cho phép các quản trị viên SharePoint tự động hóa thao tác quản trị, giúp quản trị viên linh động hơn trong việc quản lý hệ thống cũng như giảm các thao tác quản trị thông qua giao diện GUI.

Trong bài viết này, SharePointVN.NET chia sẻ bạn PowerShell code cấu hình Host Header cho Web Application mới. Đoạn code PowerShell này giúp bạn:

  • Tự động tạo mới Web Application với Host Header
  • Tự động tạo Site collection trong Web Application
  • Tự động xóa và tạo mới binding trong IIS
  • Tự động tạo mới Host A record.

Xem đoạn code tại http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Fully-configure-Host-d4027a48

Listing all pages