[SharePoint 2013] – Import AD User Profile bằng Active Directory Import

[SharePoint 2013] – Import AD User Profile bằng Active Directory Import

Với phương thức SharePoint Profile Synchronization ở phiên bản SharePoint đòi hỏi bạn phải cấu hình, thiết lập đầy đủ các quyền hạn trước khi User Profile Synchronization Service có thể thực hiện việc kết nối và đồng bộ User Profile từ Active Directory vào SharePoint 2010. SharePoint 2013 giới thiệu một phương thức mới có tên Active Directory Import cho phép kết nối trực tiếp đến Active Directory để thực hiện việc việc import user profile.

Bằng một thử nghiệm đồng bộ hóa khoảng 200.000 user và 600.000 group trên Active Directory, Microsoft kết luận thời gian đồng bộ tất cả trong vòng 60 giờ trong khi với phương thức cơ bản đến gần 2 tuần cho việc đồng bộ.

Một số vấn đề bạn cần xem xét khi lựa chọn phương thức Active Directory Import.

  • Bạn không thể thực hiện đồng bộ 2 chiều giữa Active Directory và SharePoint. Nói cách khác, Active Directory Import chỉ giúp bạn import user profile một chiều từ Active Directory đến SharePoint.
  • Bạn không thể kết nối đến các hệ thống bên ngoài khác nhu Dynamic CRM, SAP, Oracle. Active Directory Import chỉ hoạt động trong môi trường Active Directory.

Tác giả bài viết giả sử bạn đã hoàn tất việc tạo User Profile Service Application. Mở Central Administration site, click Application Management > Manage service applications > User Profile Service application. Bên dưới Synchronization, click Configure Synchronization Settings. Tại thiết lập Synchronization Options, lựa chọn Use SharePoint Active Directory Import.

Bước tiếp theo bạn cần làm là tạo mới một synchronization connection, các bước làm tương tự trên SharePoint 2010.

Sau khi tạo xong synchronization connection, bạn có thể bắt đầu import.