Windows PowerShell Command Builder for SharePoint

Windows PowerShell Command Builder for SharePoint

Windows PowerShell Command Builder dành cho SharePoint 2010 giúp các SharePoint Administrator cũng như Power User dễ dàng hơn trong viêc sử dụng lệnh PowerShell cho công việc của mình trong môi trường SharePoint. Cho phép người sử dụng kéo thả các thành phần cơ bản của một dòng lệnh PowerShell (Verb-Noun) với giao diện đồ họa là điểm mạnh của ứng dụng này.

Download tài liệu giới thiệu và hướng dẫn cơ bản về ứng dụng này tại: http://www.microsoft.com/download/en….aspx?id=27588

Listing all pages